سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر روش مدرنی برای بازسازی شیوه ها و ساختارهای مدیریت سنتی می باشد(Naghshbandi et al, 2012). مدیریت کفیت فراگیر، دارای فلسفه و مجموعه ای از اصول می باشد که شالوده ای بر ای بهبود مستمر سازمان می باشد. این سیستم تمام افراد را در سازمان درگیر می کند. در محیط ،TQM مشتری و رضا یت او در کانون توجه سازمان قرار دارد. تمرکز بر مشتری، بهبود مستمر و مشارکت کامل سه اصل اساسی TQM هستند. این سه اصل در رهبری، آموزش، ساختار ارتباطات، پاداش و قدردانی و ارزیابی مورد توجه قرار گرفته اند (Quazi,1995,p3). سیستم مدیریت کیفیت فراگیر یک پیکره متحرک و معنادار می باشد، هدفمند و زنده می باشد که همه اجزایش از یک قلب تغذیه می شوند و با یک روح زنده اند . این سیستم مدلی می باشد مبتنی بر حرکت نه ثبات؛ و در طراحی مدل اجرایی آن بایستی جهت حرکت را تعیین و تکامل مستمر سازمان را نشانه گرفت، نه شکل بودن آن را. در حقیقت می توان گفت مدیریت کیفیت فراگیر یک مکتب می باشد، همان گونه که رفتار، احساسات و عقاید یک بشر صاحب مکتب، از قبل قابل پیش بینی می باشد، در مدل TQM نیز مبانی و نوع رفتار و نتایج مدیریت را می توان از پیش تعیین نمود. فلسفه و رسالت مدیریت کیفیت فراگیر، حفظ سازمان در مرحله تکامل از چرخه عمر سازمانی می باشد که ریشه در کایزن دارد و کایزن پل علم و اقدام می باشد(حاجی شریف،1376،ص24-23).

 

2-9)معیارهای کیفیت

معیارهای مختلفی برای اندازه گیری مدیریت کیفیت فراگیر هست(Chen and Chen, 2012).کتنرل کیفیت مدرن دیگر تنها بر تأثیر یک گروه یا مهندسین کیفیت یرای بازرسی و کنترل کیفیت تاکید نمی کند. بلکه تمامی افراد را در این موضوع شریک می داند و مسئولیت همگانی برای کنترل کیفیت قائل می باشد و تمرکز صرف کنترل کیفیت بر فرایند تولید نیست بلکه فراگیر، و فردی و گروهی و سازمانی می باشد( رون تری،1380، ص21).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران