سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر

واژه TQM از سه کلمه Total(فراگیر)، Quality (کیفیت) و Management (مدیریت) تشکیل شده می باشد. مطالعه و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق تر آن کمک می کند. کلمه Total به این معناست که TQM همه افراد و همه امور سازمان را در بر می گیرد. واژه Quality یعنی ارائه آن چیز که مورد نیاز و انتظار مشتریان می باشد و واژه Management یعنی کیفیت در سازمان مدیریت می گردد، نه این که تنها به وسیله بازرسی و کنترل، نگهدار ی و حفظ گردد(آقایی، 1379، ص1). تعاریف مختلفی از مدیریت کیفیت ارائه شده که در زیر به بعضی از آنها تصریح می گردد:

لاگروسن[1]2001: مدیریت کیفیت سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها و رضایت مشتریان می باشد (svensson,2005,p527 ).

فردریکسون[2]:  TQMیک سیستم مدیریتی شامل ارزش ها، روش ها و ابزارهایی با هدف افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی با منابع کم می باشد .(Fredriksson,2004,p7)

رز[3]: TQM سیستمی می باشد که کیفیت تمام کارکردهای سازمان را مورد توجه قرار می دهد و سیستمی می باشد که، وظایف مرتبط به هم را در تمام سطوح ادغام می کند. یک رویکرد سیستمی می باشد که تمام تعاملات بین عناصر مختلف سازمان را در نظر می گیرد(Ross,1999,pp2-3).

ویچر[4] 1990: اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر را به سه قسمت تقسیم می کند که به موجب آن «جامع» به هر فرد درگیر در این فرآیند شامل مشتریان و تامین کنندگان،«کیفیت» به نیازهای مشخص مشتر ی و «مدیریت» به مدیران ارشد متعهد تصریح دارد. در واقع TQM یک فرآیند مشتری محور می باشد که به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهای مشتری می باشد(sahney,2004,p146).

مک گریگور[5]: مدیریت کیفیت فراگیر، مفاهیمی که توسعه مستمر در یک سازمان را ترویج می دهد، فراهم می کند. فلسفه TQM بر دورنمای راهبردی، منسجم، همیشگی و وسیع  سازمانی که هرکس و هر چیزی را در بردارد تأکید می کند(McGregor,2004,p8).

 

 

[1] Lagrossen

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Fredriksson

[3] – Ross

[4] witcher

[5] – McGregor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران