سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط با عرضه کنندگان[1]

سازمان و عرضه کنندگان آن به یکدیگر وابسته بوده و بهره مندی متقابل و دو جانبه در ارتباطات فی مابین، توانایی هر دو برای ایجاد ارزش افزوده، ارتقاء می بخشد. فوائدارتباط با عرضه کنندگان از طریق ارتقاء توانایی های سازمان و عرضه کنندگان برای ایجاد ارزش، انعطاف پذیری و سرعت در پاسخ ها و واکنش های مشترک بازار یا نیازها و انتظارات مشتریان و بهینه کردن هزینه ها و منابع موجب کارآمدی و بهبود عملکرد سازمان را فراهم خواهد آورد(جعفری و اصولی،1379،ص48).

 

2-10-3) همکاری کارکنان[2]

مشارکت دادن کارکنان، توانمند ساختن آنها و شرکت دادن آنها در امر تصمیم گیری، فرصتی را برای بهبود مستمر فرآیند ایجاد می کند . ایده های دست نخورده، نوآوری ها و تفکرات خلاق کارمندان می تواند مرز بین شکست و موفقیت باشد . امروزه رقابت چنان سهمگین می باشد که بهره گیری نکردن از تمامی ابزارهای موجود، نامعقول به نظر می رسد . مشارکت کارکنان کیفیت خدما ت را بهبود بخشیده و بهره وری را افزایش می دهد. از نقطه نظر مدیریت کیفیت فراگیر، بهترین افرادی که معضلات مربوط به یک فعالیت را درک می کنند، کسانی هستند که آن فعالیت را انجام پس مهمترین راه حل : می دهند را نیز همان افراد می توانند پیشنهاد کنند. مدیریت بایستی زمینه نظرخواهی از آنان را فراهم کند و از راههای مناسب به جمع آوری و جمع بندی نظریات بپردازد. از طرف دیگر، به کارکنان اجازه داده می گردد تا درمورد اموری که انجام می دهند، اظهارنظر کنند. مشارکت و همکاری باعث رشد و ارتقاء فکری کارگران و کارگزاران می گردد و در نهایت عملکرد شرکت را بهبود می بخشد(کفاشپور و همکاران،1389،ص77).

 

2-10-4) محیط کاری[3]

در مدیریت کیفیت جامع کوشش بر این می باشد که محیط سازمان محیطی پویا و در حال پیشرفت باشد که در آن کارکنان قابلیتهای کارکنان بطور دائم و مستمر در جهتی که منجر به پیشرفت سازمان می گردد رشد پیدا کند. کیفیت حقیقی که در مدیریت کیفیت فراگیر به گونه جامع مدیریت می گردد ،کیفیت توانایی های بشر می باشد پیشرفت واقعی زمانی می باشد که به مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک سیستک یادگیری بشر نگریسته گردد توجه مثبتی که مدیریت کیفیت فراگیر نسبت به بشر دارد تأثیر او را در مشارکت در تصمیمی گیری افزایش می دهد. یکی از مولفه های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر، قدرت بخشیدن به بشر می باشد که از آن تحت عنوان قدرتمند کردن کارکنان نام می برند(ال ایکاف[4] ،1382 ص 50). یعنی انسانها در حالی که می توانند هم کارکنان سازمان و هم مشتریان آن باشند دارای دانش، مهارت، اختیار و علاقه کاقی در جهت تصمیم گیری و اقدام در حسطه های مختلف سازمانی نیز هستند. بر خورداری از قابلیتها و امتیازات برتر و متمایز تنظیم کننده سازمان برای برخورداری از یک مزیت رقابتی در بلند مدت می باشد و قابلیتها نیز مبتنی بر شناخت، دانش و مهارتها هستند زیرا هدف از مدیریت استراتژیک توسعه پیوسته و منسجم همه قابلیتهای متمایز شرکت می باشد که مزیت رقابتی انحصاری و طولانی مدت را ارائه می دهد(انصاری، 1383،ص73). امروزه موفقیت سازمانها در گرو دانش مدیریت به کار گرفته شده در آنهاست. دانشی که در سازمانهای هزاره سوم الزاما بایستی دو ویژگی کیفیت و تحول را دارا باشد .تحقیقات انجام شده در ارتباط با علل موفقیت شرکتهای موفق جهان حاکی از ان می باشد ک کیفیت در این سازمان ها یک موضوع محوری بوده و تمامی فعالیتهای سازمان در جهت نیل به آن طراحی شده می باشد فرهنگ حاکم در این سازمانها نیز پشتیبان موثری برای تحقق اهداف کیفی می باشد.به اظهار دیگر الگوی فرهنگ سازمانی در این سازمانها بر اساس باورها و اعتقادات عمیق به ضرورت کوشش و مشارکت همگانی برای بهبود مستمر کیفیت و جلب رضایت مشتری تنظیم شده می باشد لذا کیفیت نه به عنوان یک هدف کوتاه مدت بلکه به عنوان یک فرهنگ به تمتمی فعالیتهای سازمانی سرایت کرده می باشد(سلیمانی و محمدی،1388،ص74)

 

[1] – Relationship with suppliers

[2] – Co-employees

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Environment

[4]-L ikaf

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران