سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی پرسشنامه[1]

مقصود از روایی ان می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای ان طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1387،ص244).مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ،ویژگی مورد نظر را می سنجد.یعنی ،هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم   مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری)را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا” به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر را پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم؟از این رو در این پژوهش پس از مشورت با کسانی که در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت متخصص هستند و با کمک گرفتن از خبرگان فن و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور این پژوهش ،جهت تایید روایی ابزار گردآوری اطلاعات اقدام نمودیم .

 

3-6)پایایی پرسشنامه[2]

پایایی دلالت بر آن داردکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. به مقصود تعیین قابلیت اعتماد و ابزار اندازه گیری نیز روشهای مختلفی و متعددی هست که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن می باشد(conca et al,2004,683-697).سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری گردد(cronbach,1951,297-334).این روشی می باشد که در اغلب تحقیقات مورد بهره گیری قرار می گیرد(Peterson,1994,381-391) اگرچه حداقل مقدار قابل قبول برای این ضریب بایستی 70 درصد باشد اما مقادیر0 6 درصد و حتی 55 درصد نیز قابل پذیرش می باشد (vandeven & ferry , 1979)(nunnally,1978). برای اطمینان از پایایی بالای پرسشنامه آغاز تعداد 20 پرسشنامه در بین  اعضای جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از جمع آوری و محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار ان برابر 913/0 بدست آمد که بیانگر  پایایی بالای پرسشنامه های مذکور  می باشد و درنهایت پس از اطمینان از پایایی بالای آن پرسشنامه ها توزیع گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

[1] .Validity

[2] .Reliability

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران