سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

) بهینه کاوی

سازمان ها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای بقاء در میدان رقابت معرفی می گردد . یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمان ها و الگوبرداری از رفتار آنهاست . شرکت هایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می دهند، بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین جایگاه خو د در میدان کسب و کار می دانند. بنچ مارکینگ ، روشی برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه های برتر صنعتی می باشد که می تواند منجر به عملکرد رقابتی برتر گردد . سازمان هایی که این فرایند را بدرستی آغاز می کنند، می توانند شاخص های عملکرد، خود را ارتقا ء بخشند(ملکی نیا،1389،ص3).

 

2-11) مطالعه بعضی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر

مدل کفاشپور و همکاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کفاشپور و همکاران در سال 1389 پژوهش خود را تحت عنوان “تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطه بازارمحوری(مطالعه موردی: هلتهای سه، چهار و پنج ستاره شهر مشهد)” انجام دادند.آنها در پژوهش خود، کوشش کردند تاثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد (کیفیت خدمات) هتلهای شهر مشهد را  به واسطه بازارمحوری بسنجند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران