سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

چکیده……………………………………….. 1

فصل اول:…………………………………….. 2

1-1)مقدمه……………………………………. 2

1-2)اظهار مساله……………………………….. 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-4) اهداف پژوهش……………………………… 6

1-5) چهارچوب نظری پژوهش……………………….. 7

1-6) فرضیات پژوهش…………………………….. 8

1-7)تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش………………… 9

1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش………………. 10

1-9) متغیر های پژوهش………………………….. 11

1-9-1)متغیر های مستقل…………………………. 11

1-9-2)متغیر های وابسته………………………… 11

1-10)قلمرو پژوهش……………………………… 11

1-10-1)قلمرو موضوعی پژوهش……………………… 12

1-10-2)قلمرو مکانی پژوهش………………………. 12

1-10-3)قلمرو زمانی پژوهش………………………. 12

1-11) اختصار فصل……………………………….. 12

فصل دوم:…………………………………….. 13

2-1) مقدمه…………………………………… 14

2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر……………….. 14

2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر…………….. 17

2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر………………… 21

2-5)مفهوم کیفیت………………………………. 22

2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی……. 22

2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت……. 23

2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر………………….. 25

2-9)معیارهای کیفیت……………………………. 25

2-10) ارتباط  میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت 26

2-10-1) تمرکز بر مشتریان………………………. 26

2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان………………….. 27

2-10-3) همکاری کارکنان………………………… 27

2-10-4) محیط کاری…………………………….. 27

2-10-5) بهینه کاوی……………………………. 28

2-11) مطالعه بعضی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر…… 29

2-12) چهارچوب مفهومی پژوهش…………………….. 33

2-13) عملکرد مالی…………………………….. 35

2-14) هدف از ارزیابی عملکرد……………………. 38

2-15) ارزیابی عملکرد………………………….. 39

2-16) ارتباط بین عملکرد شغلی و اثربخشی…………… 41

2-17) چه کسی بایستی ارزیابی را انجام دهد؟…………. 43

2-18) پیشینه پژوهش……………………………. 45

2-18-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………….. 45

2-18-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……….. 46

2-19) اختصار فصل……………………………….. 47

فصل سوم:…………………………………….. 48

3-1)مقدمه……………………………………. 49

3-2)روش پژوهش………………………………… 49

3-3) جامعه و نمونه آماری………………………. 49

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات……………… 50

3-5)روایی پرسشنامه……………………………. 50

3-6)پایایی پرسشنامه…………………………… 50

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات………….. 51

3-8) اختصار فصل………………………………… 52

فصل چهارم:…………………………………… 53

4-1) مقدمه…………………………………… 54

 

4-2) توصیف متغیرهای پژوهش……………………… 55

4-2-1) متغیر جنسیت……………………………. 55

4-2-2) متغیر سن………………………………. 55

4-2-3) متغیر سطح تحصیلات……………………….. 56

4-2-4) توصیف متغیر عملکرد مالی…………………. 56

4-2-5) توصیف متغیر عملکرد مدیریت……………….. 57

4-2-6) توصیف متغیر ویژگی………………………. 57

4-2-7) توصیف متغیر قابلیت اعتماد……………….. 58

4-2-8) توصیف متغیر قابلیت انطباق……………….. 58

4-2-9) توصیف متغیر دوام محصول………………….. 59

4-2-10) توصیف متغیر قابلیت سرویس دهی……………. 59

4-2-11) توصیف متغیر زیباشناسی محصول…………….. 60

4-2-12) توصیف متغیر درک کیفیت………………….. 60

4-3) آمار استنباطی……………………………. 61

4-4) آزمون فرضیات پژوهش……………………….. 61

4-5) اختصار فصل………………………………… 71

فصل پنجم:……………………………………. 72

5-1) مقدمه…………………………………… 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1-1) نتایج سوال های پژوهش……………………. 73

5-1-2) نتایج آمار استنباطی…………………….. 74

5-1-2-1) نتایج فرضیه اول………………………. 74

5-1-2-2) نتایج فرضیه دوم………………………. 75

5-1-2-3) نتایج فرضیه سوم………………………. 75

5-1-2-4) نتیجه فرضیه چهارم…………………….. 75

5-1-2-5) نتیجه فرضیه پنجم……………………… 75

5-1-2-5) نتیجه فرضیه ششم………………………. 75

5-1-2-7)نتیجه فرضیه هفتم………………………. 76

5-1-2-8)نتیجه فرضیه هشتم………………………. 76

5-2) پیشنهادات بر مبنای نتایج بدست آمده…………. 76

5-3)محدودیت های پژوهش…………………………. 77

5-2-1) پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………… 77

منابع و ماخذ…………………………………. 78

پیوست ها…………………………………….. 83

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران