سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های پژوهش

1-9-1)متغیر های مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت می باشد که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می.گردد و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد. (خاکی،1387 ،ص167) متغیرهای مستقل این پژوهش عبارت می باشد از : عملکرد،ویژگی، قابلیت اعتماد، قابلیت انطباق، دوام، قابلیت سرویس دهی، زیباشناسی، درک کیفیت

 

1-9-2)متغیر های وابسته

متغیر وابسته ،متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد به بیانی دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مساله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.با تجزیه وتحلیل متغیر وابسته، باشناسایی عوامل موثر بر آن، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت. (خاکی، 1387،ص166) در این پژوهش عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

 

1-10)قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از عمده مواردی می باشد که مشخص می نماید محقق از لحاظ موضوعی ،مکانی، زمانی، پژوهش را به چه صورتی انجام داده می باشد.

 

 

 

1-10-1)قلمرو موضوعی پژوهش

چارچوب موضوعی این پژوهش حوزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهر تهران می باشد که به مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه  مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی می پردازد.

1-10-2)قلمرو مکانی پژوهش

در این مطالعه با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه،قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-10-3)قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ عملیاتی از تیر ماه 1392 آغاز گشته و در اسفند ماه 1392 به پایان خواهد رسید.

 

1-11) اختصار فصل

در این فصل آغاز مقدمه ای در مورد مدیریت کیفیت فراگیر آورده شده و سپس مشکل موجود در حیطه مدیریت کیفیت در شرکت ها زکر شده و سپس اهداف و مدل مفهومی پژوهش آورده شده می باشد که در نهایت با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ، قلمرو پژوهش تبیین داده شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران