سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل آغاز انواع پژوهش، تعاریف آنها و نوع پژوهش حاضر تبیین داده می گردد؛ سپس جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری اظهار می گردد. در ادامه، روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات و پایایی و روایی و مقادیر آن بحث می گردد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مطرح می گردد.

 

3-2)روش پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد، با در نظر داشتن این که در این پژوهش مطالب مربوط به اطلاعات نظری، ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش بر اساس اطلاعات موجود در کتب، مقالات، مجلات، پایان نامه ها و شبکه اینترنت جمع آوری شده می باشد لذا این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد، با در نظر داشتن این که پژوهش به گونه سازمان یافته ای در شرایط واقعی مورد مطالعه و مطالعه قرار می دهد این پژوهش از نوع مطالعه میدانی می باشد.

3-3) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که اطلاعات تمامی شرکت ها در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد که کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شرکت می باشد. با در نظر داشتن این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد که برای تعداد 460 شرکت حجم نمونه برابر 210 شرکت می باشد.که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 پرسشنامه به کارکنان امور مالی توزیع گردید. پس از مشخص شدن حجم نمونه از طریق جدول مورگان پرسشنامه ها در بین اعضای جامعه توزیع یعنی برای هر شرکت فقط یک پرسشنامه داده شده می باشد که پس از پاسخگویی کارکنان اور مالی در شرکت پرسشنامه ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات

در این مرحله محقق داده ها واطلاعاتی را از طریق روش میدانی وکتابخانه ای گردآوری می کند و سپس با ترکیب اطلاعات از طریق طبقه بندی و تجزیه وتحلیل کوشش در ارزیابی فرضیه های خویش می باشدو در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله پژوهش را به اتکای آنها در می یابد .در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده می باشد پرسشنامه خودساخته محقق که سازه های مربوط به متغیرهای پژوهش از مقاله (Hajabbarı et al,2012) می باشد. برای اطمینان از پایایی بالای آن  آغاز تعداد 20 پرسشنامه در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده می باشد و نظرشان نسبت به متغیرهای پژوهش سنجیده شده می باشد. به این شکل که پس از اطمینان از پایایی آن پرسشنامه های مورد نظر توزیع و پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد و سوالات بر اساس طیف 5گزینه ای لیکرت[1] طرح ریزی گردیده می باشد.

[1] .Likert

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک اندازه تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ارتباط بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران