– (11)

1-4- فعالیتهای زیستی کازئینها111-4-1- فعالیت چاپرون کازئینهای شیر111-4-2- پپتیدهای فعال زیستی121-4-2-1- پپتیدهای فعال زیستی121-4-2-2- منابع اصلی پپتیدهای فعال زیستی121-4-2-3- برخی از خواص پپتیدهای فعال زیستی121-4-2-3-1- خاصیت ضد فشار خون121-4-2-3-2- فعالیت…

– (109)

استاد/ استادان راهنما: منیژه صحیآدرس و شماره تلفن: تهران، اتوبان همت غرب، میدان ساحل چکیدهدر پژوهش حاضر از آنجا كه رئالیسم معناي متضاد و تعابير متفاوت و متناقضي را حوزه…

– (108)

استاد/ استادان راهنما: منیژه صحیآدرس و شماره تلفن: تهران، اتوبان همت غرب، میدان ساحل چکیدهدر پژوهش حاضر از آنجا كه رئالیسم معناي متضاد و تعابير متفاوت و متناقضي را حوزه…

– (107)

فهرست مطالبفصل 1: مقدمه71-1- مقدمه71-2- انواع انژکتورهای فشاری91-2-1- انژکتورهای جت91-2-2- انژکتورهای پیچشی10 1-2-2-1- انژکتورهای پیچشی ساده111-2-3- انژکتورهای جت-پیچشی131-3- خلاصه فصل13فصل 2: مروری بر ادبیات14فصل 3: طراحی173-1- تئوری طراحی173-1-1- تئوری سیال…

– (106)

فهرست مطالبفصل 1: مقدمه71-1- مقدمه71-2- انواع انژکتورهای فشاری91-2-1- انژکتورهای جت91-2-2- انژکتورهای پیچشی10 1-2-2-1- انژکتورهای پیچشی ساده111-2-3- انژکتورهای جت-پیچشی131-3- خلاصه فصل13فصل 2: مروری بر ادبیات14فصل 3: طراحی173-1- تئوری طراحی173-1-1- تئوری سیال…

– (105)

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………52بخش دوم : مطالعات تکمیلیهنرو آموزش رابط بین فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………….55تعریف هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55هنر از دیدگاه نیوتن…………………………………………………………………………………………………………………………………69هنر از دیدگاه تولستوی…………………………………………………………………………………………………………………………….57هنر از دیدگاه کاندینسکی…………………………………………………………………………………………………………………………57هنر از دیدگاه هربرت رید…………………………………………………………………………………………………………………………58هنر از دیدگاه شریعتی……………………………………………………………………………………………………………………………..59مفهوم هنر ،…

– (104)

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………52بخش دوم : مطالعات تکمیلیهنرو آموزش رابط بین فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………….55تعریف هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55هنر از دیدگاه نیوتن…………………………………………………………………………………………………………………………………69هنر از دیدگاه تولستوی…………………………………………………………………………………………………………………………….57هنر از دیدگاه کاندینسکی…………………………………………………………………………………………………………………………57هنر از دیدگاه هربرت رید…………………………………………………………………………………………………………………………58هنر از دیدگاه شریعتی……………………………………………………………………………………………………………………………..59مفهوم هنر ،…

– (103)

با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه‌ام خانم اسمعیلی،آقای دکتر لباسچی و آقای مهندس بختیاری که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده‌اند.و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که…

– (102)

با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه‌ام خانم اسمعیلی،آقای دکتر لباسچی و آقای مهندس بختیاری که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده‌اند.و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که…

– (101)

فصل سوم: کتابشناسی و نسخه شناسی اثر3 – 1 : کتابشناسی3 – 1 – 1 : نهج البلاغه، موضوع و مؤلف ……………………………………………………………… 59- 543 – 2 : نسخه شناسی3 -…